Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31138
Title: Mô hình lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đầu tư tài sản dài hạn của DNCNNVV ngoài nhà nước tỉnh Bình Dương
Authors: Phạm, Công Độ
Võ, Tuấn Phong
Phan, Văn Thường
Keywords: Ý định đầu tư
Tài sản dài hạn
Doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa
Tỉnh Bình Dương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.196-199
Abstract: Các doanh nghiệp (DN) công nghiệp nhỏ và vừa (DNCNNVV) thuộc khu vực ngoài nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng của tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, các DN này có tỷ trọng tài sản dài hạn trên tổng tài sản bình quân thấp hơn so với bình quân ngành công nghiệp của cả nước. Các chủ DN có khả năng tham gia vào việc đầu tư tài sản dài hạn khi ý định đối với hành động đó là mạnh mẽ. Do vậy, nghiên cứu này tập trung vào xây dựng mô hình lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đầu tư tài sản dài hạn của DNCNNVV thuộc khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31138
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.