Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31141
Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức tại Việt Nam
Authors: Vũ, Quang Hưng
Keywords: Quan hệ
Phong cách lãnh đạo
Nhiệm vụ
Việt Nam
Tổ chức
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.92-94
Abstract: Nghiên cứu này nhằm mục đích để xác định tác động giữa mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo đối và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức tại Việt Nam. Các phong cách lãnh đạo rất đa dạng và mang màu sắc kết hợp giữa các phương pháp của các nhà đứng đầu tổ chức. Bài viết sẽ tìm hiểu 3 phong cách lãnh đạo cơ bản để thấy sự tác động của mỗi phương pháp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31141
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.