Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31142
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tạo việc làm của các doanh nghiệp tại các tỉnh vùng Tây Bắc
Tác giả: Ngô, Thị Thanh Tú
Từ khoá: Việc làm
Lao động
Doanh nghiệp
Tạo việc làm
Vùng Tây Bắc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.205-208
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tạo việc làm của các doanh nghiệp tại các tỉnh vùng Tây Bắc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tăng trưởng của giá trị gia tăng và vốn đầu tư luôn là động lực và là kênh quan trọng tạo ra các vị trí việc làm cho người lao động đối với khu vực doanh nghiệp ở các tỉnh vùng Tây Bắc. Bên cạnh đó, nhân tố tiền lương ảnh hưởng đến cầu lao động theo đúng quy luật thị trường, đó là tăng lương thì nhu cầu lao động giảm. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra, có sự ảnh hưởng ngược chiều của việc doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp hoặc khu chế xuất có nhu cầu việc làm khác so với những doanh nghiệp không nằm trong khu công nghiệp hoặc khu chế xuất.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31142
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.