Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31146
Title: Huy động nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế xanh
Authors: Bùi, Thanh Nga
Keywords: Huy động nguồn lực
Tài chính
Phát triển
Kinh tế xanh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.100-101,69
Abstract: Phát triển kinh tế xanh (KTX), tăng trưởng xanh (TTX) là một nội dung cơ bản của phát triển bền vững, là một yêu cầu cấp thiết và là xu hướng chung của thế giới, nhất là đối với các nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) như Việt Nam. Tuy vậy, tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia đang phát triển khác trên thế giới, vấn đề phát triển KTX và huy động nguồn lực cho phát triển KTX là rất mới. Bài viết tập trung làm rõ các quan điểm về phát triển kinh tế xanh và huy động nguồn lực cho hoạt động này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31146
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.