Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31159
Title: Thực nghiệm nuôi sinh khối luân trùng brachionus pala
Authors: Tô, Công Tâm
Huỳnh, Thanh Tới
Văn, Thành Đạt
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của mật độ tảo Chlorella sp. va thay thê tảo bằng men bánh mì lên sự tăng trưởng của luân trùng Brachionus pala. Nghiên cứu được thực hiện với 2 thí nghiệm gôm: Thí nghiệm 1 luân trùng ăn với mật độ tảo lần lượt là 60.000, 80.000, 100.000, 120.000, 140.000 tê bào/luân trùng/ngày tương ứng với 5 nghiệm thức, thí nghiệm 2 luân trùng ăn tảo kêt hợp với men bánh mì gôm 5 khâu phần ăn 100% tảo, 75% tảo+ 25% men, 50% tảo + 50% men, 25% tảo + 75% men va 100% men, môi nghiệm thức với 3 lần lặp lại. Luân trùng được nuôi trong keo nhựa 10 L chứa 8 L nước với mật độ thả nuôi la 200 luân trùng/mL. Kêt quả cho thấy, mật độ luân trùng đạt cao nhất ở nghiệm thức cho ăn 100.000 tê bao/luân trùng/ngay vao ngay thứ 4 (690±30 luân trùng/mL) va đạt 898±153 luân trùng/mL ở nghiệm thức cho ăn 75% tảo + 25% men bánh mì sau 5 ngày nuôi. Từ kêt quả thí nghiệm khẳng định rằng nuôi luân trùng Brachionus pala cho ăn bằng tảo thì ở mật độ tảo 100.000 tê bao/luân trùng/ngay va cho ăn bằng tảo kêt hợp men bánh mì thì tỉ lệ 75% tảo + 25% men bánh mì la tốt nhất.
Description: 17tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31159
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
365.07 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.