Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31166
Title: Thành phần thực vật nổi vùng nuôi trồng thủy sản nước lợ thuộc các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Nguyễn, Kim Ngân
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định thành phần loài thực vật nổi ở vùng nuôi trồng thủy sản thuộc các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Mẫu thực vật nỗi được thu ở 29 điểm vào tháng 9 và tháng 12 năm 2019. Kết quả cho thấy có tổng cộng 226 loài thực vật nổi được ghi nhận ở khu vực nghiên cứu. Trong đó tảo Khuê có thành phần loài phong phú nhất với 135 loài (60%), kế đến là tảo Lục 40 loài (18%), các ngành tảo còn lại có số loài biến động từ 9-27 loài (4-12%). Tổng số loài thực vật nổi tại các khu vực thu mẫu của các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau biến động từ 98-149 loài. Mật độ thực vật nổi xác định được khá thấp và biến động từ 2.880-18.450 ct/L và 4.740-12.623 ct/L tương ứng lần lượt cho tháng 9 và tháng 12. Một giống tảo Khuê ưu thế ở vùng nghiên cứu như Coscinodiscus, Nitzchia, Chaetoceros. Chỉ số đa dạng Shannon-Weiner (H’) biến động từ 1,8-2,9 cho thấy thành phần loài thực vật nổi có tính đa khá cao.
Description: 17tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31166
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.