Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31170
Nhan đề: Sử dụng chỉ số BMWPVIET-HR để đánh giá chất lượng nước vùng nuôi trồng thủy sản trên sông Hậu
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Liên
Trần, Nhựt Khang
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tính đa dạng thành phần động vật không xương sống cỡ lớn (ĐVKXSCL) và ứng dụng hệ thống điểm BMWPVIET-HRđể đánh giá chất lượng nước trên tuyến sông Hậu thuộc của TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang. Nghiên cứu được tiến hành gồm 2 đợt thu mẫu (tháng 3 và tháng 6/2019). Tổng cộng có 19 điểm thu mẫu gồm 9 điểm tại TP Cần Thơ và 10 điểm ở tỉnh An Giang.Kết quả cho thấy thành phần loài trên tuyến sông Hậu khá đa dạng với 62 loài và 33 họ được ghi nhận. Trong đó lớp Gastropoda là phong phú nhất 11 họ (30%), kế đến là lớp Insecta 10 họ (30%) các lớp còn lại có số họ thấp hơn là Oligocheata, Polychaeta, Bivalvia và Malacostraca biến động từ (1-5 họ, 3-15%). Thành phần loài ĐVKXSCL tại các điểm thu biến động từ (7-20 loài) vào đợt 1, thành phần loài ĐVKXSCL vào đợt tháng 2 biến động từ (6-18 loài). Chỉ số BMWPVIET-HR và ASPT tại các điểm thu mẫu biến động lần lượt từ (18-51 điểm) và (2,6-4,9 điểm). Thể hiện chất lượng nước ở khu vực nghiên cứu có mức độ ô nhiễm từ trung bình đến ô nhiễm nặng.
Mô tả: 22tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31170
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.