Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31170
Title: Sử dụng chỉ số BMWPVIET-HR để đánh giá chất lượng nước vùng nuôi trồng thủy sản trên sông Hậu
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Trần, Nhựt Khang
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tính đa dạng thành phần động vật không xương sống cỡ lớn (ĐVKXSCL) và ứng dụng hệ thống điểm BMWPVIET-HRđể đánh giá chất lượng nước trên tuyến sông Hậu thuộc của TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang. Nghiên cứu được tiến hành gồm 2 đợt thu mẫu (tháng 3 và tháng 6/2019). Tổng cộng có 19 điểm thu mẫu gồm 9 điểm tại TP Cần Thơ và 10 điểm ở tỉnh An Giang.Kết quả cho thấy thành phần loài trên tuyến sông Hậu khá đa dạng với 62 loài và 33 họ được ghi nhận. Trong đó lớp Gastropoda là phong phú nhất 11 họ (30%), kế đến là lớp Insecta 10 họ (30%) các lớp còn lại có số họ thấp hơn là Oligocheata, Polychaeta, Bivalvia và Malacostraca biến động từ (1-5 họ, 3-15%). Thành phần loài ĐVKXSCL tại các điểm thu biến động từ (7-20 loài) vào đợt 1, thành phần loài ĐVKXSCL vào đợt tháng 2 biến động từ (6-18 loài). Chỉ số BMWPVIET-HR và ASPT tại các điểm thu mẫu biến động lần lượt từ (18-51 điểm) và (2,6-4,9 điểm). Thể hiện chất lượng nước ở khu vực nghiên cứu có mức độ ô nhiễm từ trung bình đến ô nhiễm nặng.
Description: 22tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31170
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.