Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31172
Title: Thành phố thông minh: xu hướng tất yếu đảm bảo cho phát triển bền vững và một số đề xuất đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Thành phố thông minh
Xu hướng
Phát triển bền vững
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.4-6
Abstract: Dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, các quốc gia đã triển khai việc xây dựng thành phố thông minh với ứng dụng các thành tựu công nghệ nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người và bảo vệ môi trường. Bài báo đã trình bày thực tiễn xây dựng thành phố thông minh trên thế giới và những kết quả đạt được đã chứng minh xu thế này đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của các quốc gia trước những thách thức của quá trình đô thị hóa nhanh chóng hiện nay. Trên cơ sở đó, bài báo đã đưa ra một số đề xuất cho quá trình xây dựng thành phố thông minh bền vững ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31172
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.