Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31172
Nhan đề: Thành phố thông minh: xu hướng tất yếu đảm bảo cho phát triển bền vững và một số đề xuất đối với Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương
Từ khoá: Thành phố thông minh
Xu hướng
Phát triển bền vững
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.4-6
Tóm tắt: Dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, các quốc gia đã triển khai việc xây dựng thành phố thông minh với ứng dụng các thành tựu công nghệ nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người và bảo vệ môi trường. Bài báo đã trình bày thực tiễn xây dựng thành phố thông minh trên thế giới và những kết quả đạt được đã chứng minh xu thế này đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của các quốc gia trước những thách thức của quá trình đô thị hóa nhanh chóng hiện nay. Trên cơ sở đó, bài báo đã đưa ra một số đề xuất cho quá trình xây dựng thành phố thông minh bền vững ở Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31172
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.