Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31175
Title: Phát huy sức mạnh mềm Việt Nam trong hội nhập quốc tế
Authors: Ngô, Thị Nghĩa Bình
Keywords: Sức mạnh mềm
Việt Nam
Chiến lược phát triển
Quốc tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.13-15
Abstract: Sức mạnh mềm không chỉ là một khái niệm mà đã trở thành chiến lược phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới, là một công cụ quan trọng trong việc thực thi chính sách đối ngoại. Trong quan hệ quốc tế, một quốc gia có thể tác động đến quốc gia khác “một cách tự nhiên” thông qua các giá trị như ý chí, kỹ năng ngoại giao, hay hệ tư tưởng, văn hóa, tôn giáo... và khi giá trị của một quốc gia được nhiều nước khác chia sẻ thì quốc gia đó sẽ dễ dàng gây ảnh hưởng lên hành vi của quốc gia khác. Trong tiến trình hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay, việc khơi dậy và phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam là vấn đề cấp bách để đưa đất nước phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31175
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.