Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31175
Nhan đề: Phát huy sức mạnh mềm Việt Nam trong hội nhập quốc tế
Tác giả: Ngô, Thị Nghĩa Bình
Từ khoá: Sức mạnh mềm
Việt Nam
Chiến lược phát triển
Quốc tế
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.13-15
Tóm tắt: Sức mạnh mềm không chỉ là một khái niệm mà đã trở thành chiến lược phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới, là một công cụ quan trọng trong việc thực thi chính sách đối ngoại. Trong quan hệ quốc tế, một quốc gia có thể tác động đến quốc gia khác “một cách tự nhiên” thông qua các giá trị như ý chí, kỹ năng ngoại giao, hay hệ tư tưởng, văn hóa, tôn giáo... và khi giá trị của một quốc gia được nhiều nước khác chia sẻ thì quốc gia đó sẽ dễ dàng gây ảnh hưởng lên hành vi của quốc gia khác. Trong tiến trình hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay, việc khơi dậy và phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam là vấn đề cấp bách để đưa đất nước phát triển bền vững.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31175
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.