Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31176
Title: Nâng cao vai trò lãnh đạo trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Authors: Hà, Thị Phương Thảo
Keywords: Vai trò
Lãnh đạo dự án
Xây dựng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.16-18
Abstract: Dự án đầu tư xây dựng có nhiều đặc điểm riêng biệt khác với sản phẩm của các ngành sản xuất khác như nguồn vốn lớn, thời gian thực hiện dài, ảnh hưởng bởi nhiều bên liên quan, môi trường bên ngoài... Lãnh đạo là yếu tố then chốt để thành công trong bất kỳ hoạt động nào liên quan đến sự hợp tác giữa các nhóm làm việc của con người. Trong xây dựng, lãnh đạo rất cần thiết, giữ vai trò tạo ra một môi trường làm việc hỗ trợ cho những bên tham gia dự án hoàn thành tốt công việc dự án. Munns và Bjeirmi (1996) nhấn mạnh rằng sự thành công hay thất bại trong quản lý dự án phụ thuộc rất nhiều vào lãnh đạo dự án.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31176
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.