Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31180
Title: Các yếu tố tác động tới quan hệ lợi ích trong phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Authors: Bùi, Thị Tiến
Keywords: Yếu tố
Lợi ích
Phát triển
Nông nghiệp hữu cơ
Hà Nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.25-27
Abstract: Các quan hệ lợi ích giữa các chủ trong trong phát triển nông nghiệp hữu cơ là khách quan và được thực hiện trong các khâu của chu trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ từ nhu cầu đầu vào, quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đầu ra của nông nghiệp hữu cơ. Việc thực hiện các quan hệ lợi ích phải bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia, đồng thời khai thác tối đa lợi ích từ hoạt động phát triển nông nghiệp hữu cơ, để sản xuất nông nghiệp hữu cơ trở thành xu hướng sản xuất chủ đạo trong nông nghiệp, góp phần phát triển bền vững nền nông nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31180
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.