Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31180
Nhan đề: Các yếu tố tác động tới quan hệ lợi ích trong phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tác giả: Bùi, Thị Tiến
Từ khoá: Yếu tố
Lợi ích
Phát triển
Nông nghiệp hữu cơ
Hà Nội
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.25-27
Tóm tắt: Các quan hệ lợi ích giữa các chủ trong trong phát triển nông nghiệp hữu cơ là khách quan và được thực hiện trong các khâu của chu trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ từ nhu cầu đầu vào, quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đầu ra của nông nghiệp hữu cơ. Việc thực hiện các quan hệ lợi ích phải bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia, đồng thời khai thác tối đa lợi ích từ hoạt động phát triển nông nghiệp hữu cơ, để sản xuất nông nghiệp hữu cơ trở thành xu hướng sản xuất chủ đạo trong nông nghiệp, góp phần phát triển bền vững nền nông nghiệp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31180
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.