Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31184
Title: ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM (Bradyrhizobium sp.) VÀ PHÂN GIẢI LÂN ( Bacillus sp.) ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CẢI XANH TRÔNG TRÊN ĐẤT CÁT TRONG KHU TRẠI THỰC NGHIỆM TẠI HÒA AN.
Authors: TRẦN, DUY PHÁT
NGÔ, TRỌNG THOẠI
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài ”Ảnh hưởng của vi khuẩn cố định đạm (bradyrhizobium sp.) và phân giải lân (bacillus sp.) đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của cải xanh trồng trên đất cát trong khu trại thực nghiệm tại Hòa An” được thực hiện từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020 tại nhà lưới khu thực nghiệm khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ nhằm xác định sự ảnh hưởng của vi khuẩn cố định đạm (Bradyrhizobium sp.) và phân giải lân (Bacillus sp.) đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của cải xanh trồng trên đất cát tại Hòa An. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. NT1: Không bón phân hóa học, không bổ sung vi sinh vật; NT2: bón phân hóa học theo công thức phân 60N-40P 2 O 5 -20K 2 O kg/ha; NT3: chỉ sử dụng vi khuẩn cố định đạm (Bradyrhizobium sp.) và phân giải lân (Bacillus sp.); NT4: sử dụng vi khuẩn cố định đạm radyrhizobium sp.) và phân giải lân (Bacillus sp.) + 25% phân hóa học của NT2; NT5: sử dụng vi khuẩn cố định đạm Bradyrhizobium sp.) và phân giải lân (Bacillus sp.) + 50% phân hóa học của NT2. Kết quả thí nghiệm cho thấy NT5 có các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất lớn hơn có ý nghĩa thống kê với so với NT1 và NT3 nhưng lại không khác biệt so với NT2. Giá trị độ Brix và tỷ lệ vật chất khô của tất cả các NT thí nghiệm thì không có khác biệt về mặt thống kê. Hàm lượng nitrat của các NT có sử dụng vi khuẩn cố định đạm Bradyrhizobium sp.) và phân giải lân (Bacillus sp.) đều ở dưới mức cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam.
Description: 34tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31184
ISSN: B1601213
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
928.01 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.