Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31186
Nhan đề: Tái Cấu trúc hệ thống ngân hàng ở Nhật Bản nhằm đối phó với khủng hoảng nợ xấu giai đoạn 1990-2005 và hàm ý cho Việt Nam
Tác giả: Phan, Thị Thu Hiền
Từ khoá: Tái cấu trúc
Ngân hàng
Nhật Bản
Đối phó
Khủng hoảng
Nợ xấu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.40-42
Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng, nguyên nhân và giải pháp Nhật Bản đối phó với cuộc khủng hoảng nợ xấu giai đoạn từ 1990 đến 2005 dưới góc nhìn về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng mà trọng tâm là các ngân hàng thương mại (NHTM) của Nhật Bản, từ đó đưa ra một số hàm ý về các giải pháp trong quá trình tái cơ cấu nhằm lành mạnh hơn hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31186
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.