Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31188
Title: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TỈNH HẬU GIANG
Authors: VÕ, HỒNG TÚ
ĐẶNG, TRƯỜNG AN
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nhằm giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đề tài: “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Trung Tâm Giống Nông Nghiệp Hậu Giang” được thực hiện từ tháng 1/2020 đến tháng 7/2020. Đề tài thực hiện nghiên cứu các mục tiêu như sau: Mục tiêu (1) Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế của công ty qua 3 năm. Mục tiêu (2) Phân tích các chỉ số tài chính cơ bản để thấy được khả năng thanh toán, tỷ số hiệu quả hoạt động, khả năng quản trị nợ và khả năng sinh lời của công ty. Mục tiêu (3) Đề xuất một số giải pháp thích hợp nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới. Đề tài sử dụng phương pháp so sánh về tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của Trung Tâm Giống Nông Nghiệp. Đồng thời để đi sâu vào phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố đến lợi nhuận, đề tài còn sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định sự tác động của từng nhân tố đến lợi nhuận của Trung Tâm Giống Nông Nghiệp Kết quả phân tích cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm có xu hướng tăng ổn định qua từng năm, do tác động của các yếu tố nội tại (đề ra kế hoạch phát triển hợp lý, sự nổ lực của toàn thể nhân viên và ban điều hành của Trung Tâm Giống) và bên ngoài (sự tin tưởng và ủng hộ của nông dân ) của Trung Tâm Giống. Doanh thu và lợi nhuận tăng liên tục qua 3 năm, tăng mạnh ở giai đoạn năm 2017-2018. Bên cạnh đó, tỷ số tài chính tăng đáng kể cho thấy việc sử dụng tài sản, nguồn vốn của trung tâm giống đã đạt được hiệu quả. Từ đó, đề xuất giải pháp giúp cho Trung Tâm Giống phát triển tốt hơn vào những năm sau và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Giải pháp giúp cho công ty cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh gồm các biện pháp tăng doanh thu và cắt giảm một số chi phí không cần thiết. Ngoài ra, cần có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong vấn đề ứng phó với thời tiết tránh gây dịch bệnh, thất thoát nhiều đến cây trồng và vật nuôi của nông dân.
Description: 40tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31188
ISSN: B1606027
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.