Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31205
Title: Thành phần động vật đáy trong khu vực nước ngọt (Cần Thơ) và lợ, mặn (Sóc Trăng)
Authors: Vũ, Ngọc Út
Lê, Thị Ngọc Trinh
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định sự đa dạng thành phần loài động vật đáy (ĐVĐ) ở khu vực nước ngọt (Cần Thơ) và nước lợ, mặn (Sóc Trăng) làm cơ sở đánh giá chất lượng môi trường nước nhằm chủ động trong việc quản lý nguồn nước phục vụ cho sự phát triển thủy sản bền vững. Nghiên cứu được thực hiện với 4 đợt thu mẫu (tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 năm 2019) tại 19 điểm trên sông chính và sông nhánh. Kết quả ghi nhận tổng cộng 87 loài thuộc 5 nhóm gồm lớp chân bụng (Gastropoda) 34 loài (39%),lớp hai mảnh vỏ (Bivalvia) 26 loài (30%), lớp giáp xác lớn (Malacostraca) 12 loài (17%), ngành phụ giun nhiều tơ (Polychaeta) 10 loài (15%) và lớp giun ít tơ (Oligochaeta) 2 loài (2%). Số lượng loài ở Cần Thơ (43 loài) thấp hơn Sóc Trăng (60 loài). Mật độ ĐVĐ biến động từ 3-6.307 ct/m2. Chỉ số đa dạng Shannon (H’), độ giàu loài (d) và chỉ số đồng đều (J’) dao động lần lượt từ 1,2-2,8; 1,4-4,8 và 0,5-0,9. Dựa vào chỉ số H’cho thấy kết quả chất lượng nước tại các vị trí thu mẫu ở mức ô nhiễm nhẹ đến ô nhiễm trung bình.
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31205
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
575.77 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.