Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31209
Nhan đề: Tác động của đại dịch Covid-19 đến doanh nghiệp sản xuất: trường hợp nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Tác giả: Ngô, Chí Thành
Lê, Hoằng Bá Huyền
Nguyễn, Thị Loan
Từ khoá: Covid-19
Doanh nghiệp sản xuất
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Kinh tế Thanh Hóa
Chính sách hỗ trợ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 07 .- Tr.65-69
Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 đã và đang tác động trực tiếp đến lĩnh vực kinh tế từ phạm vi doanh nghiệp, địa phương đến toàn cầu. Trên cơ sở khảo sát đối với các doanh nghiệp sản xuất có quy mô nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bài báo phân tích tác động của đại dịch Covid-19 đến loại hình doanh nghiệp sản xuất. Trên cơ sở đó, đề xuất các khuyến nghị chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tồn tại, phục hồi và phát triển trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31209
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.