Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31210
Title: Báo cáo tài chính của doanh nghiệp ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Đỗ, Thị Lan Hương
Keywords: Covid-19
Báo cáo tài chính
Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
Hoạt động liên tục
Các ước tính kế toán
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 07 .- Tr.70-72
Abstract: Mục đích của bài viết phân tích một số ảnh hưởng từ Covid-19 đến thông tin trên Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Cụ thể, việc xem xét đến sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm; nguyên tắc hoạt động liên tục và ảnh hưởng của các ước tính đối với thông tin trên Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31210
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.