Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31211
Title: Ngân hàng số và hiệu quả: trường hợp các NHTM Việt Nam
Authors: Nguyễn, Anh Phong
Đào, Thị Thanh Huyền
Nguyễn, Thanh Tùng
Trần, Hằng Diệu
Keywords: NHTM
Chuyển đổi số
Hiệu quả.
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 07 .- Tr.73-76
Abstract: Bài nghiên cứu này tập trung vào xem xét tính hiệu quả của các ngân hàng thươmg mại (NHTM) trong bối cảnh đầu tư vào chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi từ mô hình ngân hàng truyền thống sang mô hình ngân hàng số (Digital Banking) dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Với dữ liệu thu thập từ 28 NHTM niêm yết, kết quả nghiên cứu chỉ ra tồn tại quan hệ đồng biến giữa đầu tư vào công nghệ với hiệu quả hoạt động. Và như vậy, trong xu thế phát triển các ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động các NHTM là hết sức cần thiết, việc chuyển đổi, gia tăng đầu tư là tất yếu, nhằm tăng tính cạnh tranh và hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31211
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.116.201


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.