Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31216
Title: Rủi ro và lợi tức tại thị trường vốn của Việt Nam
Authors: Hoàng, Văn Hải
Hoàng, Thị Thu Hằng
Keywords: Rủi ro
Lợi tức
Thị trường vốn
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.43-45
Abstract: Bài viết áp dụng lý thuyết định giá chênh lệch phát triển bởi Ross (1976) để đánh giá ảnh hưởng của rủi ro từ các nhân tố kinh tế vĩ mô đến lợi tức của các cổ phiếu trong rổ vn100. Bằng các phưcmg pháp ước lượng ordinary least squares, pooled least squares, fixed effects, và random effects, kết quả của nghiên cứu cho thấy trong 12 ngành được phân loại theo tiêu chí của GICS, RGS, và ICB bao gồm các cổ phiếu trong rổ vn100 thì có 11 ngành chịu tác động dương của rủi ro từ VNINDEX, 9 ngành chịu tác động âm của rủi ro từ lạm phát, 9 ngành chịu tác động âm của rủi ro từ tỷ giá, 3 ngành chịu tác động dương của rủi ro từ chu kỳ kinh tế, và 3 ngành chịu tác động dương của rủi ro từ tăng trưởng sản xuất công nghiệp. Đáng chú ý là cổ phiếu của ba ngành vật liệu cơ bản và chế biến, ngân hàng, và chứng khoán có thể được sử dụng như là một công cụ phòng ngừa rủi ro từ chu kỳ kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31216
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.