Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31220
Title: Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Huỳnh Anh
Nguyễn, Thu Văn B1602225
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày khái quát chung về tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài và quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài của nước ta hiện nay, chỉ ra một số bất cập trong quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài và những kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài tại Việt Nam.
Description: 35 trang
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31220
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.