Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31221
Title: Thừa kế có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn, Huỳnh Anh
Huỳnh, Trương Thúy Ngọc B1602277
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về thừa kế có yếu tố nước ngoài và các quy định nhằm giải quyết xung đột của thừa kế có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam, chỉ ra một số điểm bất cập trong quy định của pháp luật và những đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật nước ta về thừa kế có yếu tố nước ngoài.
Description: 50 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31221
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
793.2 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.