Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31224
Title: Ảnh hưởng của chất chiết riềng (Alpinia officinarum) đến một số chỉ tiêu miễn dịch trên cá điêu hồng (Oreochromis sp.)
Authors: Trần, Thị Mỹ Duyên
Lữ, Diệp Hòa
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá tác động của chất chiết riềng (Alapinia officinarum) lên hệ miễn dịch của cá điêu hồng (Oreochromis sp.). Thí nghiệm được thiết kế gồm 3 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần gồm: nghiệm thức đối chứng (không bổ sung chất chiết riềng), nghiệm thức bổ sung 1% và 2% chất chiết riềng/kg thức ăn. Cá được cho ăn thức ăn có bổ sung chất chiết riềng trong thời gian 4 tuần. Tiến hành thu mẫu phân tích sau 2 và 4 tuần cho ăn. Mật độ hồng cầu, tổng bạch cầu, tế bào lympho, bạch cầu đơn nhân và bạch cầu trung tính của nghiệm thức bổ sung chất chiết riềng đều gia tăng cao hơn nghiệm thức đối chứng và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p< 0,05), trong đó nghiệm thức bổ sung 2% chất chiết riềng có giá trị tăng cao nhất. Hoạt tính đại thực bào và lysozyme ở nghiệm thức bổ sung chất chiết riềng cũng gia tăng cao hơn nghiệm thức đối chứng.
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31224
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
319.13 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.