Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31234
Title: Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển cây ăn trái tỉnh Hậu Giang
Authors: Phan, Hoàng Linh
Nguyễn, Hoàng Phúc
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Cơ sở lý luận về đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển cây ăn trái tỉnh Hậu Giang. - Đặc điểm, hiện trạng sử dụng tài nguyên đất tỉnh Hậu Giang. - Đánh giá thích nghi tài nguyên đất phục vụ phát triển cây ăn trái tỉnh Hậu Giang.
Description: 101 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31234
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.