Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3123
Title: Đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế ở Việt Nam qua hơn 30 năm đổi mới
Authors: Vũ, Văn Phúc
Keywords: Chính sách đất đai
Nguồn lực đất đai
Phân bổ nguồn lực
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đất đai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.03-12
Abstract: Bài viết trình bày đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về phân bổ và tổ chức sử dụng đất đai trong 30 năm đổi mới và đưa ra một số kiến nghị chính sách nhằm kết hợp tốt nhất nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội theo kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3123
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_804 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.