Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3124
Title: Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Sơn
Keywords: Công nghiệp
Công nghiệp hóa
Công nghiệp hỗ trợ
Năng suất lao động
Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.13-22
Abstract: Tăng trưởng của ngành công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn vừa qua đã đạt được tốc độ cao nhưng hiệu quả tăng trưởng thấp, thể hiện ở năng suất lao động thấp, tỷ lệ giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp thấp và ngày càng giảm, cơ cấu sản xuất công nghiệp chưa hợp lý, chưa phát huy được lợi thế so sánh của Việt Nam trong sản xuất công nghiệp. Bài viết nghiên cứu thực trạng chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng công nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3124
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_712.45 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.