Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31244
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên: nghiên cứu trường hợp tại Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hồng Ngọc
Lê, Mai Hải
Keywords: Công ty tài chính TNHH MTV
Công cụ Cronbach’s Alpha, EFA
Nghiên cứu
Tài chính
Mirae Asset
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.64-66
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu dựa vào khảo sát 250 nhân viên của công ty Mirae Asset. Thang đo Likert 5 mức độ được sử dụng để đo lường mức độ thỏa mãn và sử dụng công cụ Cronbach’s Alpha, EFA và phân tích hồi quy bội, kết quả đã đưa ra được mô hình sự thỏa mãn công việc của nhân viên gồm 6 nhân tố, sắp theo thứ tự giảm tầm quan trọng: Lương & thưởng; bản chất công việc; môi trường làm việc; quan hệ với đồng nghiệp; quan hệ với lãnh đạo; đào tạo & thăng tiến. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp đến phòng nhân sự công ty Mirae Asset nhằm nâng cao sự thỏa mãn công việc của nhân viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31244
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.