Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31252
Title: Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển nông nghiệp tỉnh Hậu Giang
Authors: Huỳnh, Hoang Khả
Nguyễn, Thị Hồng Loan
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Cơ sở lí luận. - Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên tỉnh Hậu Giang. - Đinh hướng và giải pháp khai thác điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên phục vụ phát triển nông nghiệp tỉnh.
Description: 77 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31252
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.