Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31253
Title: Ảnh hưởng của độ mặn đến khả năng hấp thụ khoáng đa lượng của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Trương, Quốc Phú
Lê, Trung Bảo
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện tại Bộ môn Thủy sinh học ứng dụng, Khoa Thủy Sản trường Đại học Cần Thơ từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của độ mặn tới khả năng hấp thụ khoáng của tôm thẻ chân trắng. Thí nghiệm được bố trí với 5 nghiện thức (5‰, 10‰, 15‰, 20‰, 25‰) với 3 lần lặp lại. Nước dùng trong thí nghiệm được pha từ nước ót và nước máy để có được các độ mặn mong muốn. Tôm dùng trong thí nghiệm có kích cỡ trung bình khoảng 2.1g được thuần hóa 1–2 ngày trước khi tiến hành thí nghiệm. Tôm được bố trí vào bể kính 28L với mật độ 15 con/bể. Tôm được cho ăn theo nhu cầu 4 lần/ngày vào lúc 7h, 10h30, 16h30, 18). Mẫu nước được thu hằng tuần để xác định hàm lượng ion Mg2+, Ca2+, K+. Tôm được cân, đo mỗi 2 tuần để xác định các thông số sinh trưởng. Kết quả cho thấy độ mặn càng cao thì lượng khoáng tôm hấp thụ được càng nhiều (p<0,05), trong đó lượng khoáng tôm hấp thụ nhiều nhất là Mg2+, kế đến là Ca2+ và ít nhất là K+. Ở nghiệm thức độ mặn 15‰ sinh trưởng và tỉ lệ sống của tôm đạt mức cao nhất và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại.
Description: 12tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31253
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
472.68 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.