Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31259
Title: Tiềm năng, thực trạng và định hướng khai thác văn hóa Khmer phục vụ du lịch ở tỉnh Trà Vinh
Authors: Châu, Hoàng Trung
Thạch, Liên Sô Oanh Ni
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Cơ sở lí luận - Tiềm năng và thực trạng khai thác giá trị văn hóa của người Khmer phục vụ du lịch ở tỉnh Trà Vinh - Định hướng và giải pháp khai thác giá trị văn hóa Khmer trong phát triển du lịch ở tỉnh Trà Vinh.
Description: 98 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31259
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.