Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3125
Title: Định hướng lộ trình áp dụng chỉ số đổi mới cho Việt Nam
Authors: Phạm, Thế Dũng
Hồ, Ngọc Luật
Nguyễn, Đức Hoàng
Keywords: Chỉ số đổi mới
Lộ trình của chỉ số đổi mới
Khoa học công nghệ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.23-30
Abstract: Hiện tại, nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam đã có những chỉ số tổng hợp để đánh giá thường xuyên và có thể hài hòa với quốc tế như chỉ số: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP); Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP); Phát triển con người (HDI), ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)… Tuy nhiên, chỉ số tổng hợp để đo lường hoạt động khoa học và công nghệ nói chung và đổi mới nói riêng chưa được xây dựng. Bài viết trình bày các yêu cầu áp dụng chỉ số đổi mới và đề xuất điều kiện và lộ trình áp dụng cho Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3125
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_517.3 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.166.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.