Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31260
Title: Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình trồng nấm rơm tại quận Ô Môn thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Văn Hiệu
Nguyễn, Thị Hạnh Quyên
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Cơ sở lí luận và thực tiễn. - Tiềm năng và thực trạng phát triển mô hình trồng nấm rơm tại quận Ô Môn thành phố Cần Thơ. - Định hướng và giải pháp phát triển mô hình trồng nấm rơm tại quận Ô Môn thành phố Cần Thơ.
Description: 74 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31260
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.