Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31261
Title: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch biển theo hướng bền vững ở thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh
Authors: Lê, Văn Nhương
Võ, Thị Thắm
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Cơ sở lý luận về phát triển du lịch biển. - Thực trạng hoạt động du lịch biển ở thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh. - Một số giải pháp phát triển du lịch biển theo hướng bền vững tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Description: 72 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31261
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.