Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31266
Title: Khai thác kiến thức từ các phần mềm, ứng dụng trực tuyến trong dạy học Địa lí - Phần Địa lí kinh tế - xã hội
Authors: Lê, Thành Nghề
Võ, Kiều Đoan
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Cơ sở lý luận về CNTT và Dạy học - Phân tích các kiến thức địa lí kt-xh được tích hợp trong các phần mềm, ứng dụng trực tuyến - Vận dụng kết hợp các phần mềm, ứng dụng trực tuyến trong dạy học địa lí kt-xh
Description: 115 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31266
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.44 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.