Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3126
Title: Xác định hệ số thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức trường đại học, cao đẳng công lập tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Khánh
Keywords: Thu nhập tăng thêm
Hệ số thu nhập tăng thêm
Đơn vị sự nghiệp công lập
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.31-40
Abstract: Hiện nay, việc xác định hệ số thu nhập tăng thêm cho các bộ, viên chức tại các trường đại học, cao đẳng công lập gặp một số khó khăn dẫn tới sử dụng các tiêu chí định tính để đánh giá mức độ hoàn thành công việc, sử dụng hệ số lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, sử dụng kết quả phân loại cán bộ, viên chức hàng năm hệ số thu nhập tăng thêm để xác định hệ số thu nhập tăng thêm. Bài viết đề xuất phương pháp xác định hệ số thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức các trường đại học, cao đẳng công lập tại Việt Nam đảm bảo nguyên tắc gắn số lượng với chất lượng và hiệu quả công tác, với chức năng, nhiệm vụ cán bộ, viên chức đảm nhận trong kỳ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3126
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_657.53 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.