Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3126
Nhan đề: Xác định hệ số thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức trường đại học, cao đẳng công lập tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Khánh
Từ khoá: Thu nhập tăng thêm
Hệ số thu nhập tăng thêm
Đơn vị sự nghiệp công lập
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.31-40
Tóm tắt: Hiện nay, việc xác định hệ số thu nhập tăng thêm cho các bộ, viên chức tại các trường đại học, cao đẳng công lập gặp một số khó khăn dẫn tới sử dụng các tiêu chí định tính để đánh giá mức độ hoàn thành công việc, sử dụng hệ số lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, sử dụng kết quả phân loại cán bộ, viên chức hàng năm hệ số thu nhập tăng thêm để xác định hệ số thu nhập tăng thêm. Bài viết đề xuất phương pháp xác định hệ số thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức các trường đại học, cao đẳng công lập tại Việt Nam đảm bảo nguyên tắc gắn số lượng với chất lượng và hiệu quả công tác, với chức năng, nhiệm vụ cán bộ, viên chức đảm nhận trong kỳ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3126
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_657.53 kBAdobe PDFXem
Your IP: 44.192.79.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.