Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31278
Nhan đề: Khảo sát đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao tại Khoa Khoa học Tự nhiên – Trường Đại học Cần Thơ
Tác giả: PGS. TS. Ngô, Thanh Phong
Bùi, Ngọc Bảo Trân
Từ khoá: Sinh học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài “Khảo sát đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao tại Khoa Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Cần Thơ” được thực hiện từ tháng 1 năm 2020 và hoàn thành vào tháng 6 năm 2020 nhằm mục tiêu đánh giá được sự đa dạng của hệ thực vật bậc cao ở Khoa Khoa học Tự nhiên. Đồng thời, tạo thêm nguồn tư liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, quản lý, bảo tồn và sử dụng nguồn tài nguyên thực vật có hiệu quả. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra thực địa và xây dựng bộ sưu tập hình ảnh các loài thực vật bậc cao tại khu vực khảo sát. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng hoàn chỉnh danh lục thực vật bậc cao ở Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ gồm 219 loài thuộc 186 chi trong 85 họ của 3 ngành thực vật. Trong đó, ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) có tỷ lệ lớn nhất với 76 họ chiếm 89,41% tổng số họ, 177 chi chiếm 95,16% tổng số chi và 210 loài chiếm 95,89% tổng số loài. Các loài cây thu được có 12 dạng sống điển hình, chủ yếu được trồng để tạo cảnh quan trường học và một số loài mọc tự nhiên. Tài nguyên cây có giá trị sử dụng được xác định với 219 loài chiếm tỉ lệ 100%, trong đó nhóm cây làm thuốc chiếm tỉ lệ cao nhất tới 81,28% tổng số loài. Có 2 loài (chiếm 0,91%) trong hệ thực vật tại khu vực khảo sát có tên trong “Sách đỏ Việt Nam - Phần II: Thực vật” (2007), Nghị định 32/2006/ND-CP và Thang đánh giá IUCN. Từ khóa: Đa dạng, thành phần loài, thực vật bậc cao, Khoa học Tự nhiên.
Mô tả: 92tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31278
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
18.19 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.