Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31278
Title: Khảo sát đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao tại Khoa Khoa học Tự nhiên – Trường Đại học Cần Thơ
Authors: PGS. TS. Ngô, Thanh Phong
Bùi, Ngọc Bảo Trân
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Khảo sát đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao tại Khoa Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Cần Thơ” được thực hiện từ tháng 1 năm 2020 và hoàn thành vào tháng 6 năm 2020 nhằm mục tiêu đánh giá được sự đa dạng của hệ thực vật bậc cao ở Khoa Khoa học Tự nhiên. Đồng thời, tạo thêm nguồn tư liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, quản lý, bảo tồn và sử dụng nguồn tài nguyên thực vật có hiệu quả. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra thực địa và xây dựng bộ sưu tập hình ảnh các loài thực vật bậc cao tại khu vực khảo sát. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng hoàn chỉnh danh lục thực vật bậc cao ở Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ gồm 219 loài thuộc 186 chi trong 85 họ của 3 ngành thực vật. Trong đó, ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) có tỷ lệ lớn nhất với 76 họ chiếm 89,41% tổng số họ, 177 chi chiếm 95,16% tổng số chi và 210 loài chiếm 95,89% tổng số loài. Các loài cây thu được có 12 dạng sống điển hình, chủ yếu được trồng để tạo cảnh quan trường học và một số loài mọc tự nhiên. Tài nguyên cây có giá trị sử dụng được xác định với 219 loài chiếm tỉ lệ 100%, trong đó nhóm cây làm thuốc chiếm tỉ lệ cao nhất tới 81,28% tổng số loài. Có 2 loài (chiếm 0,91%) trong hệ thực vật tại khu vực khảo sát có tên trong “Sách đỏ Việt Nam - Phần II: Thực vật” (2007), Nghị định 32/2006/ND-CP và Thang đánh giá IUCN. Từ khóa: Đa dạng, thành phần loài, thực vật bậc cao, Khoa học Tự nhiên.
Description: 92tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31278
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
18.19 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.