Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3127
Title: Các yếu tố tác động đến thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí tại Việt Nam
Authors: Tô, Đình Tuân
Nguyễn, Minh Hà
Keywords: Thương hiệu
Thương hiệu cá nhân
Ngành báo chí
Báo chí Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.41-53
Abstract: Bài viết phân tích các yếu tố tác động đến thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí, cụ thể là các yếu tố tự thân của thương hiệu cá nhân; các yếu tố bên trong; các yếu tố bên ngoài của thương hiệu cá nhân và các phương tiện hỗ trợ. Nghiên cứu được thực hiện với mẫu khảo sát là 520 nhà báo và thực hiện bằng phương pháp phân tích thống kê, độ tin cậy Cronbach’Alpha, nhân tố khám phá (EFA), nhân tố khẳng định (CFA), mô hình cấu trúc (SEM) và hồi quy. Kết quả cho thấy, kiến thức, kỹ năng, phương tiện hỗ trợ có tác động đến thương hiệu cá nhân, nhưng thái độ không có tác động đến thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3127
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_843.83 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.227.251.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.