Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3127
Nhan đề: Các yếu tố tác động đến thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí tại Việt Nam
Tác giả: Tô, Đình Tuân
Nguyễn, Minh Hà
Từ khoá: Thương hiệu
Thương hiệu cá nhân
Ngành báo chí
Báo chí Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.41-53
Tóm tắt: Bài viết phân tích các yếu tố tác động đến thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí, cụ thể là các yếu tố tự thân của thương hiệu cá nhân; các yếu tố bên trong; các yếu tố bên ngoài của thương hiệu cá nhân và các phương tiện hỗ trợ. Nghiên cứu được thực hiện với mẫu khảo sát là 520 nhà báo và thực hiện bằng phương pháp phân tích thống kê, độ tin cậy Cronbach’Alpha, nhân tố khám phá (EFA), nhân tố khẳng định (CFA), mô hình cấu trúc (SEM) và hồi quy. Kết quả cho thấy, kiến thức, kỹ năng, phương tiện hỗ trợ có tác động đến thương hiệu cá nhân, nhưng thái độ không có tác động đến thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3127
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_843.83 kBAdobe PDFXem
Your IP: 44.200.112.172


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.