Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31286
Title: Nghiên cứu tính chất cơ học của vật liệu penta-graphene dưới tác dụng của ngoại lực
Authors: Đặng, Minh Triết
Nguyễn, Minh
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: nội dung gồm 3 chương. Chương I: tổng quan về vật liệu Penta – Graphene, trong chương này gồm có vật liệu Cacbon, Graphene, Penta – Graphene và các trạng thái lai hóa. Chương II: Cơ sở lý thuyết và thông số cấu trúc, trong chương này gồm có cơ sở lý thuyết về chất rắn, lý thuyết biến dạng, thông số cấu trúc về hàm phân bố xuyên tâm, số phối vị, vòng liên kết, MSD (trung bình bình phương độ dịch chuyển). Chương III: Kết quả và thảo luận, trong chương này tôi trình bày các thông số cấu trúc, kết quả tính toán thông qua đồ thị, hình ảnh.
Description: 59 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31286
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.