Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31287
Title: Nghiên cứu bài toán cấu trúc vùng năng lượng và sự ảnh hưởng của các yếu tố biên và yếu tố tác động bên ngoài
Authors: Vũ, Thanh Trà
Võ, Thị Thanh Ngân
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu cấu trúc vùng năng lượng của silicene đơn lớp dạng phẳng khi có điện trường và chưa có điện trường. So sánh ảnh hưởng của điện trường lên tấm silicene đơn lớp theo biên armchair và biên zigzag. Sử dụng phương pháp gần đúng liên kết mạnh bằng cách xây dựng mô hình Haminltonian cho bài toán năng lượng. Tính toán, xử lí số liệu dựa trên phần mềm Matlab.
Description: 55 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31287
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.