Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31288
Nhan đề: Ảnh hưởng của chu kỳ bổ sung chất chiết lá cách (Premna serratifolia) và lá bàng (Terminalia catappa) lên chỉ tiêu miễn dịch cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Tác giả: Bùi, Thị Bích Hằng
Trương, Thu Ngân
Từ khoá: Bệnh học thủy sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của chu kỳ bổ sung chất chiết lá bàng (Terminalia catappa) và lá cách (Premna serratifolia) vào thức ăn lên chỉ tiêu miễn dịch của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức bao gồm hai nghiệm thức bổ sung 2% chất chiết lá cách với nhịp bổ sung mỗi 2 tuần (tuần 1, 2 và 5, 6) và liên tục 4 tuần (tuần 1, 2, 3, 4), hai nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết lá bàng với nhịp bổ sung mỗi 2 tuần (tuần 1, 2 và 5, 6) và liên tục 4 tuần (tuần 1, 2, 3, 4) và nghiệm thức đối chứng (0% chất chiết thảo dược), mỗi nghiệm thức lặp lại 4 lần. Các chỉ miễn dịch bao gồm hoạt tính lysozyme, hoạt tính bổ thể và hoạt tính đại thực bào được theo dõi vào tuần thứ 2, 4 và 8 của thí nghiệm. Kết quả cho thấy cá ở các nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết bàng và 2% chất chiết lá cách theo các chu kỳ khác nhau đều gia tăng đáp ứng miễn dịch so với nhóm đối chứng. Kết quả chỉ ra nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết lá bàng và 2% chất chiết lá cách theo nhịp mỗi 2 tuần kích hoạt hệ miễn dịch không đặc hiệu của cá.tính bổ thể và hoạt tính đại thực bào được theo dõi vào tuần thứ 2, 4 và 8 của thí nghiệm. Kết quả cho thấy cá ở các nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết bàng và 2% chất chiết lá cách theo các chu kỳ khác nhau đều gia tăng đáp ứng miễn dịch so với nhóm đối chứng. Kết quả chỉ ra nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết lá bàng và 2% chất chiết lá cách theo nhịp mỗi 2 tuần kích hoạt hệ miễn dịch không đặc hiệu của cá.
Mô tả: 14tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31288
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
837.3 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.