Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3128
Nhan đề: Thanh khoản và biến động đồng bộ giá cổ phiếu
Tác giả: Đặng, Tùng Lâm
Từ khoá: Biến động đồng bộ giá cổ phiếu
Tính thông tin của giá cổ phiếu
Thanh khoản cổ phiếu
Nhà đầu tư ngắn hạn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.54-62
Tóm tắt: Sử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên hai Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2014, bài viết đánh giá ảnh hưởng của khoản cổ phiếu đến sự biến động đồng bộ giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả từ nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối với những nhà hoạch định chính sách và các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động của thị trường chứng khoán trong việc ổn định và gia tăng hiệu quả thị trường (market efficiency), giảm rủi ro hệ thống của thị trường và cuối cùng để thị trường chứng khoán thật sự là kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3128
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_669.76 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.