Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31292
Title: Ảnh hưởng của chất chiết thảo dược đến sự phát triển của vi nấm Fusarium sp.
Authors: Đặng, Thụy Mai Thy
Trần, Ngọc Thơ
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm khảo sát ảnh hưởng của chiết xuất thảo dược đến khả năng phát triển của Fusarium sp. Các chiết xuất thảo dược gồm địa y (Dirinaria applanala), thanh trà (Bouea gandaria Blume), riềng (Alpinia officinarum), bàng (Teraminalia catppa), ổi (Psidium guajava), lựu (Punica granatum), cỏ mực (Psidium guajava) được thực hiện ở các độ pha loãng 6,25; 12,5; 25; 50 và 100 mg/mL. Kết quả cho thấy riềng ức chế sự phát triển của Fusarium sp. ở nồng độ 12,5 mg/mL. Thanh trà ức chế sự phát triển của nấm Fusarium sp. ở nồng độ 25 mg/mL. Địa y ức chế sự phát triển của nấm Fusarium sp. ở nồng độ 50 mg/mL. Lựu ức chế sự phát triển của nấm Fusarium sp. ở nồng độ 100 mg/mL. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ diệt nấm tối thiểu (MFC) của riềng là 12,5 mg/ml; thanh trà là 25 mg/mL; địa y là 50 mg/mL và lựu là 100 mg/mL.
Description: 14tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31292
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
911.49 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.