Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31299
Title: Thiết kế hoạt động giáo dục STEM thông qua hoạt động làm diều giấy
Authors: Phan, Thị Kim Loan
Nguyễn, Thị Diễm An
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: + Chương 1: Nghiên cứu về cơ sở lý luận về giáo dục STEM + Chương 2: Thiết kế hoạt động giáo dục STEM thông qua tổ chức làm “Diều giấy” + Chương 3: Trình bày kế hoạch tiến hành hoạt động
Description: 57 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31299
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.