Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31330
Title: Ảnh hưởng của độ mặn đến sự bài tiết ammonia và nitrite của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Trương, Quốc Phú
Đặng, Thị Hoàng Oanh
Nguyễn, Phan Thành Nhân
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2020 tại Bộ môn Thủy sinh học ứng dụng, Khoa Thủy sản, trường Đại học Cần Thơ. Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định mức độ bài tiết ammonia và nitritecủa tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong các môi trường có độ mặn khác nhau.Các thí nghiệm được bố trí gồm 5 nghiệm thức (5, 10, 15, 20 và 25 ppt), mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Nước dùng trong thí nghiệm được pha từ nước ót và nước máy để có được các độ mặn mong muốn. Tôm dùng trong thí nghiệm có kích cỡ trung bình khoảng 5-7g được thuần hóa 1–2 ngày trước khi tiến hành thí nghiệm. Tôm được bố trí vào bể kính 28L với mật độ 5 con/bể (Thí nghiệm 1 và 3) và 8 c0n/bể (thí nghiệm 2). Tôm được cho ănno với thức ăn viên (Grobest 40% protein) trước khi tiến hành thí nghiệm.Mẫu nước và mẫu máu tôm được thu ở các thời điểm 0, 1, 3, 6, 12, 24, 48 và 96 giờ để đo hàm lượng TAN và nitrite tôm bài tiết ra môi trường nước và lượng TAN và nitrite tích lũy trong máy tôm. Hàm lượng TAN và nitrite được đo bằng phương pháp phenat (4500-NH3 F và phương pháp so màu (4500-NO2- B.).Kết quả nghiên cứu cho thấy độ mặn không ảnh hưởng đến sự bài tiết TAN và nitrite của tôm thẻ chân trắng ra môi trường nước. Độ mặn không ảnh hưởng đến sự tích lũy TAN và nitrite trong máu. Hàm lượng TAN trong môi trường nước có sự ảnh hưởng đến sự bài tiết nitrite ra môi trường nước, hàm lượng TAN trong nước càng cao thì tôm bài tiết ca2bg nhiều nitrite vào môi trường nước.Từ khóa: Độ mặn, ammonia và NO2-, tôm thẻ chân trắng.
Description: 13tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31330
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
546.8 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.